Všeobecné obchodné podmienky

Tieto podmienky sa vzťahujú ku všetkým značkám spadajúcim pod spoločnosť Webglobe, a.s.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky a podmienky použitia upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou Webglobe, a.s., so sídlom: Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, identifikačné číslo: 52 486 567, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 6989/B („Poskytovateľ“) a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá: (i) využila či využíva prístup do webového rozhrania internetovej stránky Poskytovateľa a / alebo (ii) využila alebo využíva služby poskytované Poskytovateľom.

1.2. Dojednanie týchto obchodných podmienok a podmienok používania tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ako je definovaná nižšie).

1.3. Každá právnická a fyzická osoba využívajúca prístup do webového rozhrania internetových stránok Poskytovateľa je povinná sa vopred oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami použitia a je povinná ich v plnom rozsahu dodržiavať.

1.4. Ak individuálne dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Užívateľom odporujú ustanoveniam týchto obchodných podmienok a podmienok používania, tak má individuálne dojednanie prednosť. Ak nie je v týchto obchodných podmienkach a podmienkach použitia stanovené niečo iné, vzťahujú sa ich jednotlivé ustanovenia ako na užívateľa a / alebo objednávateľa v postavení spotrebiteľa, tak aj na užívateľa a / alebo objednávateľa v postavení podnikateľa.

2. DEFINÍCIE

Pojmy použité ďalej v týchto obchodných podmienkach a podmienkach použitia s veľkým začiatočným písmenom majú nasledujúci význam

„Cenník“ znamená cenník zverejnený na príslušnej www stránke Poskytovateľa alebo v znení účinnom v okamihu doručenia Objednávky Poskytovateľovi alebo účinnom neskôr na základe zmien podľa bodu 7.1 týchto Podmienok, ak neustanovia individuálne dojednania Zmluvných strán inú cenu, v takom prípade sa uplatní cena stanovená v individuálnom dojednaní Zmluvných strán.

„Elektronická adresa Objednávateľa“ znamená, na účely akceptácie Objednávky, e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke, a na účely inej komunikácie s Objednávateľom príslušná e-mailová adresa uvedená v Užívateľskom rozhraní Objednávateľa, pričom, ak nie je v Užívateľskom rozhraní Objednávateľa uvedená žiadna e-mailová adresa, použije sa e-mailová adresa Objednávateľa uvedená v Objednávke.

„GDPR“ znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES.

„Kredit“ je služba poskytovaná Objednávateľovi spočívajúca v možnosti Objednávateľa zaslať Poskytovateľovi vopred na jeho bankový účet finančné prostriedky pod variabilným symbolom uvedeným pod Užívateľským účtom Objednávateľa, či iné finančné prostriedky Objednávateľa zúčtované Poskytovateľom ako Kredit podľa týchto Podmienok, ktoré môžu byť Objednávateľom využité na úhradu objednaných služieb po dobu osemnásť (18) mesiacov odo dňa pripísania platby. Platba vykonaná Objednávateľom v rámci Kreditu či zúčtovaná ako Kredit podľa týchto Podmienok je nevratná.

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

„Objednávateľ“ je je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou Poskytovateľ uzavrie Zmluvu.

„Objednávka“ má má význam uvedený v bode 4.6 týchto Podmienok.

„Opakované platby“ znamenajú platobnú metódu, ktorej použitie Poskytovateľ umožňuje a ktorú môže Objednávateľ využiť k úhrade ceny za vybrané Služby Poskytovateľovi. Táto platobná metóda spočíva v jednorazovej autorizácii príslušných budúcich platieb vopred v súlade so Zmluvnými dokumentami.

„Podmienky“ alebo „Obchodné podmienky a podmienky použitia“ znamenajú Obchodné podmienky a podmienky použitia obsiahnuté v tomto dokumente.

„Podnikateľ“ má význam uvedený v bode 3.1 týchto Podmienok.

„Poskytovateľ“ má význam uvedený v úvodnej časti Podmienok.

„Produktové podmienky“ znamenajú obchodné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnym službám ponúkaným Poskytovateľom, ktoré sú obsiahnuté v Zmluvných dokumentoch alebo sú prístupné na www stránkach Poskytovateľa.

„Predplatné obdobie“ znamená obdobie, za ktoré sa podľa týchto Podmienok a / alebo Produktových podmienok uhrádza cena za poskytnuté Služby.

„Službami“ sa rozumejú služby Poskytovateľa (najmä registrácia domény, webhosting, mailhostingy, virtuálne servery, fyzické servery a služby s tým súvisiace) poskytované na základe Objednávky v súlade so Zmluvnými dokumentmi.

„Zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb.

„Zmluvné dokumenty“ majú význam uvedený v bode 4.2 týchto Podmienok.

„Zmluvné strany“ znamenajú Objednávateľ a Poskytovateľ za predpokladu, že uzavreli Zmluvu.

„Spotrebiteľ“ má význam uvedený v bode 3.1 týchto Podmienok.

„Užívateľ“ je každá osoba, ktorá vstupuje na www stránky Poskytovateľa, a to aj bez zámeru uzavrieť Zmluvu.

„Užívateľské rozhranie“ znamená užívateľské rozhranie, ktoré sa príslušnému Objednávateľovi zobrazí na www stránkach Poskytovateľa po zadaní prihlasovacích údajov do jeho Užívateľského účtu.

„Užívateľský účet“ má význam stanovený v bode 5.1 týchto Podmienok.

„www stránky Poskytovateľa“ sú internetové stránky na adrese webglobe.sk/nase-webstranky a všetky ďalšie internetové stránky na akejkoľvek inej adrese, ktorých prevádzkovateľom je Poskytovateľ; aktuálny zoznam internetových stránok prevádzkovaných Poskytovateľom ako prevádzkovateľom je obsiahnutý na internetovej stránke webglobe.sk pod nadpisom „Naše značky“.

„Zákon o zmluvách na diaľku“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

„Zásady ochrany osobných údajov“ znamená Zásady ochrany osobných údajov, ktoré tvoria prílohu týchto Podmienok.

3. ROZSAH POUŽITIA PODMIENOK

3.1. Tieto Podmienky sa vzťahujú na právne vzťahy medzi Poskytovateľom a:

 • fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy s Poskytovateľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“), pričom spotrebiteľ je definovaný v ustanovení § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka - práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a spotrebiteľom sa ďalej riadia týmito Podmienkami, a ďalej najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, a Zákonom o zmluvách na diaľku,

 • fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá sa stane Objednávateľom alebo Užívateľom ako podnikateľ, a / alebo štátom, obcou, vyšším územným celkom a / alebo iným subjektom verejnej správy, prípadne jeho organizačnou jednotkou, rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou (ďalej len „Podnikateľ“), pričom podnikateľ je definovaný v ustanovení § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka - práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Objednávateľom Podnikateľom sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a podmienkami použitia, a ďalej najmä Obchodným zákonníkom.

3.2. V prípade, že Objednávateľ vyplní v Objednávke, alebo pri založení Užívateľského účtu, svoje IČO alebo DIČ, prejavuje tým svoju vôľu vstúpiť do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom ako Podnikateľ.

3.3. Každý Objednávateľ aj Užívateľ prejavuje používaním www stránok. Poskytovateľa súhlas s týmito Podmienkami, ako aj všetkými dokumentmi, na ktoré Podmienky odkazujú, a to v celom ich rozsahu. Tento súhlas je účinný momentom objektívnej možnosti Užívateľa a / alebo Objednávateľa oboznámiť sa s týmito Podmienkami bezprostredne ihneď po prvom vstupe na www stránky Poskytovateľa. Každý Používateľ a / alebo Objednávateľ je povinný bezprostredne ihneď po prvom použití www stránok Poskytovateľa a / alebo Služieb si prečítať tieto Podmienky a iné dokumenty, na ktoré odkazuje, a dodržiavať povinnosti z nich vyplývajúce.

UZATVORENIE ZMLUVY

4.1. Zmluvné strany (Poskytovateľ a Objednávateľ) sa dohodli na tom, že svoje práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvárania Zmluvy, a to vrátane práv a povinností, vyplývajúcich zo všetkých aktov rokovaní o uzavretí zmluvy, upravia čiastočne odlišne od ust. § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka a to spôsobom, ktorý je upravený týmito Podmienkami.

4.2. Ak nevyplýva zo samostatného dojednania Zmluvných strán niečo iné, Zmluvu tvoria nasledujúce zmluvné dokumentácie:

4. 2. 1. potvrdenie Poskytovateľa o akceptácii Objednávky

4. 2. 2. Objednávka

4. 2. 3. Podmienky

4. 2. 4. Cenník

4. 2. 5. Produktové podmienky vzťahujúce sa na Služby, ktoré sú predmetom Objednávky (ak boli vo vzťahu k takýmto Službám vydané)

(„Zmluvné dokumenty“)

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi dokumentmi uvedenými vyššie má vždy prednosť dokument, ktorý je vo vyššie uvedenom zozname vyššie v poradí.

4.3. Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká predovšetkým kombináciou písomnej a konkludentnej formy, predovšetkým odoslaním záväznej Objednávky Objednávateľom ako návrhu na uzavretie Zmluvy adresovanej Poskytovateľovi a následnou akceptáciou zo strany Poskytovateľa, urobenou buď písomne, formou jednoduchého e-mailu, konkludentne či iným konaním, z ktorého je zjavná vôľa Poskytovateľa uzavrieť Zmluvu (najmä aktiváciou objednaných Služieb). Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom môže vzniknúť tiež konkludentne alebo na základe písomne ​​uzatvorenej Zmluvy, a to aj za použitia prostriedkov komunikácie umožňujúcich na diaľku uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti Zmluvných strán; v prípade, že je Objednávateľom Spotrebiteľ, tak mu Poskytovateľ pred uzatvorením takejto zmluvy na diaľku poskytne všetky informácie vyžadované predpismi na ochranu spotrebiteľa. Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká a je účinná dňom doručenia oznámenia o akceptácii Objednávky zo strany Poskytovateľa alebo dňom doručenia oznámenia o aktivácii objednaných služieb zo strany Poskytovateľa (na Elektronickú adresu Objednávateľa alebo do Užívateľského rozhrania Objednávateľa) alebo dňom aktivácie objednaných Služieb (konkludentne), t. j . začatím poskytovania objednaných Služieb zo strany Poskytovateľa.

4.4. Písomné oznámenia sú doručované na Elektronickú adresu Objednávateľa a pre splnenie písomnej formy stačí forma jednoduchého e-mailu.

4.5. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy ako aj s dodaním Služby (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Objednávateľ sám.

4.6. Pre objednanie Služieb, vyplní Objednávateľ objednávkový formulár (návrh na uzatvorenie zmluvy), dostupný na www stránke Poskytovateľa (ďalej tiež len „Objednávka“). Objednávkový formulár obsahuje podľa charakteru objednávaných služieb najmä informácie o:

 • Objednávanom rozsahu Služieb na základe špecifikácie v Cenníku a v príslušných Produktových podmienkach (objednávanú Službu „vloží“ Objednávateľ do elektronického nákupného košíka),
 • spôsobe úhrady ceny Služby.

4.7. Pred zaslaním Objednávky Poskytovateľovi je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Objednávateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Odoslaním objednávkového formulára do systému Poskytovateľa sa Objednávka stáva záväznou. Údaje uvedené v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Odoslanie Objednávky do Systému Poskytovateľa je záväzným návrhom na uzavretie Zmluvy. V okamihu, keď sa objednaná Služba zobrazí v Užívateľskom rozhraní Objednávateľa, je Objednávka akceptovaná. Potvrdením Objednávky Poskytovateľom môže byť podľa charakteru zvolenej Služby tiež začatie poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa.

4.8. Odoslaním záväznej Objednávky Objednávateľ prehlasuje a považuje za nesporné, že sa riadne zoznámil a súhlasí s aktuálnym znením týchto Podmienok, Cenníka (v znení uverejnenom na príslušnej www stránke Poskytovateľa, z ktorej bola urobená Objednávka) ako aj ďalšími Zmluvnými dokumentmi dostupnými v Užívateľskom rozhraní, ak k nemu mal v čase odoslania Objednávky objektívne umožnený prístup, či ktoré sú dostupné na www stránke Poskytovateľa, z ktorej bola urobená Objednávka.

4.9. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednaných Služieb požiadať Objednávateľa o dodatočné potvrdenie Objednávky (písomne, e-mailom či telefonicky). Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť Objednávku bez udania akéhokoľvek dôvodu, a ak bola pred odmietnutím Objednávky uzatvorená Zmluva, od Zmluvy odstúpiť okrem iného (porov. bod 8.5.1 týchto Podmienok) tiež z nižšie uvedených dôvodov:

 • Ak Objednávateľ odmietne vykonať potvrdenie Objednávky požadovaným spôsobom alebo ak bude z charakteru Objednávky vyplývať podozrenie z podvodu, alebo
 • Objednávateľ uviedol nesprávne, nepravdivé, neúplné alebo nepresné identifikačné, resp. osobné údaje a iné údaje a odmietol na žiadosť Poskytovateľa dodať doklady preukazujúce správnosť, pravdivosť, úplnosť či presnosť uvedených údajov, alebo
 • Objednávateľ neplní svoje záväzky voči Poskytovateľovi alebo tretím osobám alebo možno dôvodne predpokladať, že takéto záväzky nebude plniť, alebo
 • V rozpore s týmito Podmienkami a Cenníkom odmietol Objednávateľ zložiť na účet Poskytovateľa ním požadované zálohy či záruky.
 • V prípade keď cena, parametre služby, alebo akákoľvek iná špecifikácia služby je v katalógu elektronického obchodu alebo v objednávke je uvedená chybne, teda je omylom nastavená na hodnotu neobvyklú pre daný typ služieb vplyvom pochybenia človeka, prípadne techniky.

4.10. Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi (na Elektronickú adresu Objednávateľa) odmietnutie záväznej Objednávky ako návrhu na uzavretie Zmluvy najneskôr do 7 dní od doručenia Objednávky Poskytovateľovi. Pre splnenie písomnej formy stačí forma jednoduchého e-mailu. Ak sa do 7 dní od prijatia záväznej Objednávky neobjaví objednaná Služba v Užívateľskom rozhraní Objednávateľa, má sa za to, že Objednávka bola zo strany Poskytovateľa odmietnutá. V takom prípade nemusí Poskytovateľ oznamovať odmietnutie záväznej Objednávky dodatočne inou cestou.

4.11. Zmluvné strany sú povinné v priebehu trvania Zmluvy dodržiavať povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, ustanovenia Zmluvy a Zmluvných dokumentov, vrátane týchto Podmienok, Produktových podmienok a ďalších podmienok v prípade, že sú súčasťou Objednávateľom objednanej Služby.

4.12. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená k Objednávke alebo jej akceptácii priložiť svoje obchodné podmienky, ktoré podľa bodu 4.2 Podmienok netvoria súčasť Zmluvy; ak tak urobí, potom sa také podmienky na Zmluvu neuplatňujú ak sa Zmluvné strany nedohodnú dodatočne inak. V takom prípade však musí mať takáto dohoda Zmluvných strán písomnú listinnú formu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

4.13. Pokiaľ Objednávateľ vystupuje v zmluvnom vzťahu ako Spotrebiteľ, má uzavretá Zmluva charakter spotrebiteľskej zmluvy podľa ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zmluva, ktorú Zmluvné strany (ak je jednou zo Zmluvných strán Spotrebiteľ) uzavreli prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, je zmluvou uzavretou tzv. dištančným spôsobom v zmysle Zákona o zmluvách na diaľku, a Poskytovateľ si pred uzatvorením zmluvy voči Spotrebiteľovi splní všetky svoje zákonné povinnosti.

4.14. Po uzavretí zmluvy a splnení ďalších náležitostí (napríklad uhradenie ceny objednanej Služby alebo doručenie všetkých potrebných dokumentov alebo súhlasov) je Objednávateľovi zriadená a sprevádzkovaná objednaná Služba, ktorú Objednávateľ ďalej spravuje zo svojho Užívateľského rozhrania, ku ktorému získal prístup registráciou k Užívateľskému účtu. K vybraným sprevádzkovaným Službám Objednávateľ od Poskytovateľa získa prístupové údaje potrebné na využívanie Služby.

4.15. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek od Objednávateľa vyžadovať doklady vrátane overených písomností, listín a podpisov na preukázanie akejkoľvek pre Poskytovateľa významnej skutočnosti najmä pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy, ukončenie Zmluvy, trvanie Zmluvy, zmeny Zmluvy, ako aj pre potvrdenie pokynov Objednávateľa.

4.16. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Služby Objednávateľovi vo veku 17 rokov a menej, ak nepredloží súhlas jeho zákonného zástupcu. Odoslaním Objednávky Užívateľ prehlasuje, že je starší ako 18 rokov.

5. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

5.1. Objednané Služby je možné zo strany Objednávateľa užívať po vykonaní registrácie do systému Poskytovateľa prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na príslušnej www stránke Poskytovateľa, z ktorej bola vykonaná Objednávka, a ktorý slúži na vytvorenie používateľského účtu (ďalej len "Užívateľský účet"). Zo svojho Užívateľského rozhrania môže Objednávateľ vykonávať objednávanie Služieb či zmenu registračných a ďalších údajov.

5.2. Pri registrácii na www stránke Poskytovateľa a pri vytváraní Objednávky je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Objednávateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Objednávateľ zodpovedá za správnosť všetkých údajov uvedených v Užívateľskom účte a v Objednávke; Poskytovateľ je oprávnený spoľahnúť sa na ich správnosť.

5.3. Objednávateľ uvedie pri registrácii Užívateľského účtu svoje meno, priezvisko, e-mail a telefón a ďalšie údaje uvedené v registračnom formulári. Na účely dokončenia registrácie je Objednávateľovi systémom vygenerované používateľské meno a jedinečné heslo pre vstup do Užívateľského rozhrania Objednávateľa. Vygenerované informácie podľa predchádzajúcej vety sú Objednávateľovi zaslané na Elektronickú adresu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu.

5.4. Objednávateľ nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám, s výnimkou osôb podľa bodu 6.12 týchto Podmienok.

5.5. Poskytovateľ môže Objednávateľovi zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Objednávateľ svoj Užívateľský účet dlhšie ako šesť (6) mesiacov nevyužíva, tzn. nemá aktívnu žiadnu Službu, či v prípade, keď Objednávateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy (vrátane týchto Podmienok) a / alebo uvedie nesprávne, nepravdivé a / alebo zavádzajúce údaje.

5.6. Objednávateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb; tým nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa poskytovať príslušné Služby, ktoré sú predmetom Zmluvy, a povinnosť Objednávateľa hradiť príslušnú cenu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa poskytovanie Služieb podľa týchto Podmienok a Zmluvy.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za poskytnuté Služby a tieto riadne využívať, a dodržiavať všetky povinnosti, ktoré sa naňho vzťahujú na základe Zmluvných dokumentov.

6.3. Všetky Služby poskytované Poskytovateľom môžu byť využívané len na účely dovolené právnymi predpismi.

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu trvania Zmluvy poskytnúť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu súčinnosť potrebnú na zabezpečenie a poskytovanie objednaných Služieb. V prípade, že je pre realizáciu dodávky Služieb smerom k Objednávateľovi potrebná súčinnosť tretích osôb zabezpečujúcich prevádzku zariadenia Objednávateľa, prostredníctvom ktorého majú byť Služby využívané, je Objednávateľ povinný ju zabezpečiť na vlastné náklady.

6.5. Objednávateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa, popr. tretích osôb. Poskytovateľ je oprávnený krátkodobo prerušiť prevádzku servera a iného zariadenia používaného pre poskytovanie objednaných Služieb, najmä z dôvodu havárie a nutnej údržby a opráv tých častí systému, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie Služieb; v takom prípade vyvinie Poskytovateľ všetko úsilie, ktoré po ňom možno spravodlivo požadovať, aby prípadné prerušenie prevádzky trvalo čo najkratšiu dobu. Poskytovateľ informuje Objednávateľa na stránkach Užívateľského rozhrania a / alebo e-mailovou správou na Elektronickú adresu Objednávateľa o vykonávaní uvedených činností či iných činností vedúcich k prerušeniu prevádzky servera a iného zariadenia používaného pre poskytovanie Služieb s dostatočným predstihom s výnimkou havárií a / alebo prerušenia spôsobeného tretími stranami bez vedomia Poskytovateľa, prípadne iným spôsobom určeným v Zmluve.

6.6. Ak je prevádzka Služby nepretržite prerušená na viac ako 24 hodín v dôsledku vady zavinenej Poskytovateľom, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške zníženia ceny Služby o pomernú časť pripadajúcu na počet dní v mesiaci, počas ktorých nebola Služba v prevádzke.

6.7. Objednávateľ sa zaväzuje nahlásiť poruchy v dodávke Služby Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po zistení vady. Poskytovateľ zaisťuje opravy hardware servera bezodkladne od zistenia a lokalizácie vady či požiadavky Objednávateľa. Náklady na odstránenie vady nesie Poskytovateľ s výnimkou prípadov, keď vadu spôsobil Objednávateľ. V takom prípade je Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie vady a Objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť. V prípade Objednávateľa – Spotrebiteľa Prevádzkovateľ najskôr Objednávateľa - Spotrebiteľa informuje a predpokladaných nákladoch nápravy vady spôsobenej Objednávateľom - Spotrebiteľom a nápravu vykoná až po ich odsúhlasení Objednávateľom - Spotrebiteľom. V prípade nesúhlasu Objednávateľa – Spotrebiteľa s výškou nákladov má každá Zmluvná strana právo odstúpiť od Zmluvy.

6.8. Objednávateľ odoslaním Objednávky a Užívateľ bezodkladne ihneď po vstupe na www stránok Poskytovateľa potvrdzuje, že si zistil a oboznámil sa s tým, aké sú požiadavky na technické parametre jeho zariadení a zariadení Poskytovateľa pre využívanie Služieb a že sa oboznámil so spôsobom užívania Služieb alebo www stránok Poskytovateľa stanovenými v týchto Podmienkach a na www stránkach Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za vady a škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej obsluhy Služieb zo strany správcu počítačového systému Objednávateľa, resp. Užívateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie poskytovania Služby v prípade zásahu vyššej moci ani z ďalších dôvodov uvedených v týchto Podmienkach (najmä v bode 11 týchto Podmienok). Na účely týchto Podmienok „vyššia moc“ znamená mimoriadnu, nepredvídateľnú a neprekonateľnú prekážku vzniknutú nezávisle na ľudskej vôli. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť najvyššie úsilie na odstránenie alebo zníženie následkov spôsobených vyššou mocou.

6.9. Akýkoľvek pokus o poškodenie prevádzky Služieb je zakázaný a bude dôvodom na odstúpenie Poskytovateľa od Zmluvy a súčasne k okamžitému zrušeniu Užívateľského účtu bez akejkoľvek náhrady.

6.10. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v Objednávke aj za ich aktuálnosť v Užívateľskom účte.

6.11. Objednávateľ môže využívať prostriedky servera, ktoré mu boli poskytnuté ako Služba na základe Zmluvy, a to v rozsahu, v akom mu boli výslovne poskytnuté.

6.12. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby, ktorým Objednávateľ umožní využívať poskytované Služby, oboznámili s týmito Podmienkami a Zmluvou a Služby užívali v zhode s ich znením.

6.13. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy ohľadom poskytovania Služieb alebo jej časti a zrušiť poskytovanie Služby Objednávateľovi, ktorý je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek dlhu voči Poskytovateľovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy ohľadom poskytovania určitej Služby z dôvodu neuhradenia dlhu Objednávateľom Poskytovateľovi riadne a včas je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť aj od ostatných zmlúv o poskytovaní Služieb uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a zrušiť poskytovanie súvisiacich Služieb. Poskytovateľ v prípade odstúpenia od Zmluvy či inej zmluvy o poskytovaní Služieb podľa tohto bodu Podmienok nezodpovedá za škodu, ani inú ujmu vzniknutú stratou dát Objednávateľa a stratou dostupnosti prevádzkovaných aplikácií a Poskytovateľ je oprávnený tieto dáta bez náhrady zlikvidovať a odstrániť zo svojho systému.

6.14. Poskytovateľ má právo neposkytnúť Objednávateľovi ktorúkoľvek Službu, pokiaľ je v omeškaní s úhradou svojich dlhov voči Poskytovateľovi pri akejkoľvek inej Službe.

6.15. Porušením povinnosti Poskytovateľa zabezpečiť poskytovanie Služieb nie je prerušenie prevádzky služby vzniknutej okolnosťami, ktoré nie sú Poskytovateľom ovplyvniteľné alebo prerušenia prevádzky z dôvodu systémových zásahov Poskytovateľa do prevádzky servera či z iných dôvodov uvedených v týchto Podmienkach.

6.16. Pri kontaktovaní zákazníckej podpory môže Poskytovateľ požadovať, aby Objednávateľ oznámil svoje užívateľské ID či iné údaje používané na účely prihlásenia do Užívateľského účtu na účely overenia jeho identity. Ak tak Objednávateľ neurobí, môže Poskytovateľ poskytnutie podpory či prevedenie zásahu technika Poskytovateľa odmietnuť.

6.17. Objednávateľ je povinný sám sledovať a strážiť dáta pred vypršaním predplatného poskytnutých Služieb. Poskytovateľ je oprávnený informovať Objednávateľa o blížiacom sa vypršaní, nie je však povinný tak robiť. Poskytovateľ neručí za škody spôsobené tým, že upozornenie na vypršanie Služieb nebolo Objednávateľovi doručené.

6.18. Akékoľvek zmeny parametrov poskytovaných Služieb môžu byť Poskytovateľom spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka či dohodou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Všetky zmeny môžu byť vykonané až po úhrade príslušnej ceny.

6.19. Poskytovateľ má právo pozastaviť, zrušiť alebo zamedziť prístup k poskytovaným Službám na základe právnych predpisov, súdneho príkazu, žiadosti orgánov činných v trestnom konaní alebo z podnetu alebo na základe sťažnosti subjektu, ktorý je poverený odhaľovaním výskytu závadného materiálu akéhokoľvek druhu na internetovej sieti.

6.20. Poskytovateľ má právo neumožniť Objednávateľovi výmenu IP adresy.

6.21. V prípade objednania Služby, ktorá bola predtým ukončená z akéhokoľvek dôvodu, Poskytovateľ negarantuje rovnakú konfiguráciu takej Služby ako u predtým ukončenej Služby ani obnovenie dát zo záloh, pokiaľ sú zálohy v súvislosti s príslušnou Službou vykonávané Poskytovateľom.

6.22. V prípade zmeny DNS (systém doménových mien) záznamu, alebo technického kontaktu domény Objednávateľa nie je naďalej Poskytovateľ povinný poskytovať Služby; tým nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa hradiť cenu za objednané Služby počas trvania Zmluvy; Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

6.23. Ak je Služba zrušená zo strany Poskytovateľa, resp. Poskytovateľ preruší jej poskytovanie z dôvodu porušenia Zmluvy Objednávateľom, má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy; zároveň môže neumožniť danú Službu znova objednávať a Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavretie novej Zmluvy s Objednávateľom ohľadom poskytovania Služby, alebo, ak dôjde k jej uzavretiu podľa týchto Podmienok skôr, než došlo k odmietnutiu, je Poskytovateľ oprávnený od takejto Zmluvy odstúpiť.

6.24. Poskytovateľ nie je povinný overovať doručenie informácií alebo oznámení Objednávateľovi. Odoslanie na Elektronickú adresu Objednávateľa sa považuje za doručenie. Uzatvorením Zmluvy berie Objednávateľ túto skutočnosť na vedomie.

6.25. Objednávateľ sa zaväzuje používať softvér, ktorý Poskytovateľ v rámci Služby poskytol Objednávateľovi formou licencie či sublicencie, alebo ktorý v rámci užívania Služieb akokoľvek používa, v súlade s príslušnými licenčnými podmienkami týkajúcimi sa takéhoto softvéru.

6.26. Za podmienok stanovených kogentnými právnymi predpismi môžu byť telefonické hovory medzi Poskytovateľom a Objednávateľom nahrávané a / alebo monitorované za účelom zvyšovania kvality služieb.

6.27. Objednávateľ umožní Poskytovateľovi používať svoje logo alebo iné označenie pre marketingové účely ako referenciu, pokiaľ Zmluva nestanovuje inak.

7. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť za Služby, ktoré sú predmetom Zmluvy, ceny stanovené v Cenníku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenovej politiky a s tým súvisiacu zmenu cien za jednotlivé poskytované Služby uvedené v Cenníku. K zmene ceny môže dôjsť taktiež v dôsledku vonkajších vplyvov. V prípade už uzatvorenej Zmluvy s Objednávateľom môže Poskytovateľ zmeniť cenu za poskytovanú Službu, ak takúto zmenu písomne (jednoduchým e-mailom odoslaným na Elektronickú adresu Objednávateľa) oznámi Objednávateľovi, a to najneskôr jeden (1) mesiac pred dňom účinnosti novej výšky ceny. Povinnosť oznámiť zmenu je splnená tiež zverejnením nového Cenníka na www stránkach Poskytovateľa. Táto zmena má vplyv na cenu všetkých Služieb, ktoré doteraz neboli poskytnuté, a v prípade Služieb poskytovaných po určitú dobu, na cenu za poskytovanie Služieb počnúc od prvého dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho od okamihu účinnosti zmeny. Objednávateľ je v takom prípade oprávnený Zmluvu písomne vypovedať s účinnosťou ku dňu zmeny ceny. Ak Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľ, nezašle Poskytovateľovi oznámenie o výpovedi Zmluvy najneskôr 15. deň predchádzajúci účinnosti zmeny ceny, má sa za to, že Zmluva trvá naďalej a Zmluvné strany sa dohodli na novej výške ceny. V prípade Objednávateľa - Spotrebiteľa je vždy potrebný jeho výslovný súhlas s novou výškou ceny, inak sa má za to, že Objednávateľ - Spotrebiteľ s novou výškou ceny nesúhlasí a Zmluvu v časti týkajúcej sa Služieb, ktorých cena sa mení, vypovedá s účinnosťou ku dňu účinnosti nové ceny. Za výslovný súhlas Objednávateľa - Spotrebiteľa s novou výšku ceny sa na účely Zmluvy považuje okrem písomného súhlasu tiež jednostranné konanie Objednávateľa - Spotrebiteľa spočívajúce v úhrade (predplatenia) ceny za Služby na ďalšie obdobie v novej výške.

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnuté Služby najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na príslušnej výzve k platbe (ktorá môže byť urobená prostredníctvom daňového dokladu, faktúry, v procese zadávania Objednávky, alebo inak).

7.3. Pri neuhradení dlhov riadne a včas má Poskytovateľ právo bez predchádzajúceho oznámenia zastaviť prevádzovanie poskytovanej Služby, pričom Poskytovateľ túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi. Tým nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa uhrádzať cenu za Služby v súlade so Zmluvou.

7.4. Bankové poplatky u zahraničných platieb je povinný hradiť Objednávateľ v plnej výške. V opačnom prípade nebude platba zo strany Poskytovateľa akceptovaná a Objednávateľ tak bude povinný dorovnať rozdiel tak, aby bola na účet Poskytovateľa pripísaná plná suma zodpovedajúca príslušnému dlhu. V prípade úhrady s využitím on-line platobnej metódy alebo zahraničného platobného styku na bankový účet budú Objednávateľovi vyúčtované všetky transakčné poplatky spojené so zvolenou platobnou metódou.

7.5. Cena za Služby sa považuje za riadne a včas uhradenú, pokiaľ sú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:

 • platba je zaslaná na správny bankový účet Poskytovateľa

 • je poukázaná presná čiastka podľa výzvy k platbe v správnej mene

 • pri platbe je uvedený správny variabilný symbol

 • platba je pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr v stanovenom dátume splatnosti

V prípade, že nedošlo k splneniu podmienok, podľa tohto odseku, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu administratívneho poplatku za manuálne spracovanie platby, a to vo výške uvedenej v cenníku Poskytovateľa. Administratívny poplatok podľa tohto článku bude splatný mesačne a bude Objednávateľovi účtovaný spätne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy k nesplneniu podmienok podľa tohto odseku došlo.

7.6. Ak Objednávateľ požiada o vrátenie platby, ktorá nebola použitá na úhradu poskytovaných Služieb Poskytovateľ si vyhradzuje právo a) takúto požiadavku odmietnuť, alebo b) účtovať manipulačný poplatok podľa Cenníka aktuálneho k okamihu doručenia žiadosti o vrátenie platby.

7.7. Poskytovateľ účtuje ceny za ponúkané Služby vopred za každé Predplatné obdobie, na ktoré bolo v Zmluve dohodnuté poskytovanie príslušnej Služby. Cena za poskytnuté Služby môže byť účtovaná tiež spätne, podľa typu poskytnutej Služby a podľa dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

7.8. Chyby v nesprávne vyúčtovaných cenách za Služby môže Objednávateľ uplatniť do 10 dní po obdržaní výzvy k platbe.

7.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Poskytovateľ ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy Objednávateľovi daňový doklad - faktúru. Údaje, na už vystavenom doklade nemožno meniť. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru Poskytovateľ najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa poskytnutia zdaniteľného plnenia vystaví a zašle v elektronickej podobe na Elektronickú adresu Objednávateľa (vo forme jednoduchého emailu).

7.10. Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí s vystavením a zasielaním účtovných a daňových dokladov v elektronickej podobe (formou jednoduchého emailu).

7.11. Služby, ktoré sa hradia vopred za Predplatné obdobie, poskytne Poskytovateľ až po uhradení celej ceny Služby za dané Predplatné obdobie, ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

7.12. Ak sa s poskytovaním Služby začalo ešte pred úhradou ceny za danú Službu alebo je cena za Službu hradená periodicky a Objednávateľ sa dostane do omeškania s úhradou ceny alebo jej časti po dobu dlhšiu ako 14 kalendárnych dní, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť prevádzku ním poskytovaných Služieb, ak tieto Podmienky Poskytovateľa k takémuto kroku neoprávňujú už v skoršom termíne. Povinnosť Objednávateľa uhradiť cenu za poskytnuté Služby (a to aj za dobu, keď bolo poskytovanie Služieb prerušené) však trvá aj naďalej.

7.13. Pri opakovanom omeškaní Objednávateľa s úhradou akéhokoľvek dlhu vzniká Poskytovateľovi právo odstúpiť od Zmluvy; z rovnakého dôvodu má Poskytovateľ právo odstúpiť od ktorejkoľvek zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom týkajúcej sa poskytovania Služieb Objednávateľovi.

7.14. V prípade, že je to vo vzťahu ku konkrétnej Službe Zmluvnými dokumentmi (alebo inou dohodou Zmluvných strán) výslovne umožnené, Objednávateľ môže hradiť svoje peňažné záväzky voči Poskytovateľovi prostredníctvom Kreditu, a to za nasledujúcich podmienok:

7.14.1. Oprávnenie využívať Kredit je sprístupnené iba Objednávateľom, ktorí majú zriadený Užívateľský účet.

7.14.2. Použitie peňažných prostriedkov na Kredite k úhrade peňažného záväzku Objednávateľa voči Poskytovateľovi je možné len na základe výslovného pokynu Objednávateľa urobeného v Užívateľskom rozhraní Objednávateľa.

7.14.3. Peňažné prostriedky tvoriace Kredit tvoria:

7.14.3.1. finančné prostriedky uhradené na príslušný bankový účet a pod variabilným symbolom uvedenými pod Užívateľským účtom Objednávateľa;

7.14.3.2. ďalšie finančné prostriedky zaplatené Objednávateľom zúčtované Poskytovateľom ako „Kredit“ (napr. preplatky, duplicitné platby), pričom sa má za to, že uzavretím Zmluvy Objednávateľ súhlasí s použitím takýchto finančných prostriedkov ako Kreditu;

7.14.3.3. úhrady za Služby, ktoré neboli Objednávateľovi poskytnuté z dôvodov nezavinených Objednávateľom;

7.14.4. Okamihom pripísania peňažných prostriedkov na Kredit v súlade s Podmienkami sa z uvedenej sumy odvedie daň z pridanej hodnoty v súlade s právnymi predpismi.

7.14.5. Peňažné prostriedky tvoriace Kredit sú považované za zálohu na úhradu služieb poskytnutých v čase osemnásť (18) mesiacov od ich pripísania na Kredit; tieto prostriedky musia byť vyčerpané na úhradu peňažných záväzkov voči Poskytovateľovi najneskôr do osemnástich (18) mesiacov od ich pripísania na Kredit; po uplynutí uvedenej doby právo na použitie takýchto prostriedkov zo strany Objednávateľa zaniká a príslušné prostriedky sa odpočítajú z Kreditu v prospech Poskytovateľa ako úhrada za pripravenosť poskytnúť Služby po dobu osemnástich (18) mesiacov od pripísania peňažných prostriedkov na Kredit.

7.14.6. Pri úhrade ceny za objednané Služby za použitia prostriedkov z Kreditu sa príslušná uhradená cena započítava vždy voči prostriedkom pripísaným na Kredit skôr.

7.14.7. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (vrátane zákona č. 297/2008 Z. z.).

7.15. Objednávateľ môže pri tých Službách, kde to Poskytovateľ umožňuje, udeliť súhlas s Opakovanými platbami, a to prostredníctvom Užívateľského účtu alebo Objednávky. Objednávateľ udelením tohto súhlasu nie je zbavený zodpovednosti za riadnu a včasnú úhradu ceny za Služby v súlade so Zmluvnými dokumentami. Objednávateľ je v rozsahu dovolenom právnymi predpismi povinný Poskytovateľovi uhradiť administratívne náklady a dodatočné náklady (vrátane nákladov spojených s uplatnením pohľadávky), v prípade, že Opakovaná platba nebola riadne a včas prevedená alebo bola zrušená z dôvodov, ktoré nezavinil Poskytovateľ.

7.16. Objednávateľ môže súhlas s Opakovanými platbami podľa článku 7.15 týchto Podmienok kedykoľvek upraviť, zrušiť alebo obnoviť, a to prostredníctvom svojho Užívateľského účtu.

8. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to vždy podľa druhu zvolenej Služby, pokiaľ Zmluva alebo iné dokumenty, na ktoré odkazuje, nestanovujú, že je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú.

8.2. Dĺžka trvania Zmluvy je určená písomnou dohodou Zmluvných strán alebo automaticky voľbou dĺžky Predplatného obdobia zo strany Objednávateľa v Objednávke, pričom v takom prípade je dĺžka trvania zmluvy automaticky dohodnutá na dobu rovnakú, ako je doba jedného Predplatného obdobia. K obnoveniu Zmluvy v jej aktuálnom znení dochádza opätovne vždy s novým Predplatným obdobím tejto už existujúcej Služby za podmienky riadnej úhrady všetkých peňažných dlhov zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi, pričom Poskytovateľ je podľa svojho výhradného a slobodného uváženia oprávnený odmietnuť obnovenie Zmluvy podľa tejto vety, a to aj ak sú všetky peňažné dlhy Objednávateľa voči Poskytovateľovi riadne uhradené, a to oznámením adresovaným na Elektronickú adresu Objednávateľa.

8.3. Zmluvný vzťah založený Zmluvou na dobu určitú zaniká uplynutím jej doby, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.

8.4. Pred uplynutím doby môže byť Zmluva ukončená:

 • Písomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

 • Spôsobom, ktorý je stanovený v Zmluvných dokumentoch.

 • Na základe príslušných právnych predpisov, pričom v inom prípade ako podľa Zmluvných dokumentov je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len v prípade, že sa jedná o Spotrebiteľa, a toto právo mu ako Spotrebiteľovi priznáva právny predpis, od ktorého použitia sa nemožno odchýliť;

 • Odstúpením od Zmluvy z dôvodov a spôsobom ustanoveným v Zmluvných dokumentoch;

 • Výpoveďou zmluvy v súlade so Zmluvnými dokumentmi.

8.5. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa

8. 5. 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ešte pred uplynutím jej doby z nasledujúcich dôvodov:

 • ak dôjde zo strany Objednávateľa k akémukoľvek porušeniu Zmluvy, týchto Podmienok, Cenníka či povinnosti vyplývajúcej z iného Zmluvného dokumentu;

 • ak nastanú dôvody, pre ktoré by bol Poskytovateľ oprávnený odmietnuť návrh Objednávateľa na uzavretie Zmluvy;

 • ak dochádza k všeobecnej zmene v poskytovaní Služieb, ich prerušenia, obmedzenia či ukončenia zo strany Poskytovateľa;

 • z ďalších dôvodov ustanovených v Zmluvných dokumentoch.

8. 5. 2. Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy zaslaním oznámenia o odstúpení na Elektronickú adresu Objednávateľa.

8.6. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

8. 6. 1. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ešte pred uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, len ak Poskytovateľ neposkytuje Objednávateľovi dohodnuté Služby, za ktoré riadne uhradil cenu (ak sa platí vopred), počas nepretržitej doby dlhšej ako 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Toto právo Objednávateľa sa nevzťahuje na prípady, kedy k výpadku poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa došlo vinou Objednávateľa, tretej osoby či zásahom vyššej moci, prípadne z iných dôvodov výslovne stanovených v Zmluvnej dokumentácii.

8. 6. 2. Objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu ako Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (telefón, e-mail, formou požiadavky v používateľskom rozhraní) a to v zákonnej lehote 14 dní od uzavretia Zmluvy. V Prípade, že Objednávateľ - Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, je povinný uhradiť pomernú časť ceny Služby v rozsahu poskytnutých Služieb, vrátane nákladov s tým spojených.

8.7. Výpoveď Zmluvy zo strany Poskytovateľa

8. 7. 1. Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať doručením oznámenia o výpovedi na Elektronickú adresu Objednávateľa ešte pred uplynutím jej doby, a to aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou dobou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, kedy bola Poskytovateľom odoslaná výpoveď Objednávateľovi.

8.8. Zmluva je tiež ukončená vtedy

 • ak dôjde k ukončeniu poskytovania všetkých Služieb poskytovaných na základe Zmluvy,

 • ak vypovie Zmluvu Objednávateľ v súlade s bodom 7.1. týchto Podmienok.

8.9. V prípade, kedy dôjde k ukončeniu Zmluvy ešte pred uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané poskytovanie Služieb a ktorej predmetom je poskytnutie Služby s minimálnou dobou využívania Služby a táto Zmluva je ukončená Objednávateľom, je Objednávateľ povinný uhradiť cenu za dohodnuté Služby v pôvodnej výške.

8.10. Pokiaľ dôjde k ukončeniu Zmluvy ešte pred uplynutím doby, na ktorú bola príslušná Služba dohodnutá, a to z dôvodu na strane Poskytovateľa, a ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak, patrí Objednávateľovi pomerná časť doteraz nevyčerpanej ceny za dohodnuté Služby.

8.11. Ak uplatní Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy, má Poskytovateľ právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s ukončením poskytovaných Služieb.

8.12. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade ukončenia Zmluvy ešte pred uplynutím doby, na ktorú bola príslušná Služba dohodnutá, a to z dôvodu na strane Objednávateľa alebo Poskytovateľa, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zaplateného poplatku registračnej autorite (vrátane administratívnych výdavkov s tým spojených).

9. OCHRANA SPOTREBITEĽA

9.1. Ak je Objednávateľ v zmluvnom vzťahu ako Spotrebiteľ, vzťahuje sa na neho zákonná ochrana spotrebiteľa.

9.2. Objednávateľ – Spotrebiteľ má právo najmä na:

 • Odstúpenie od Zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku;
 • Oznámenie informácií pred uzavretím Zmluvy;
 • Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu vyplývajúceho zo Zmluvy.

9.3. Ak vznikne medzi Poskytovateľom a Objednávateľom - Spotrebiteľom spor zo Zmluvy, najmä ak Objednávateľ - Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho spotrebiteľské práva tak má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu emailom alebo listom podľa bodu 20.6 týchto Podmienok. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní od jej odoslania, Objednávateľ - Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporu, na ktorý sa Objednávateľ - Spotrebiteľ môže obrátiť je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a ktorú spotrebiteľ môže nájsť na tejto adrese: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Objednávateľ - Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou na adrese https://esc-sr.sk/. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, ktorá je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

10. INFORMÁCIE A ODLIŠNÝ PRÁVNY REŽIM OBCHODNÝCH PODMIENOK PRE SPOTREBITEĽOV

10.1. Povinne zverejňované informácie

10. 1. 1. Poskytovateľ oznamuje Objednávateľovi, ktorý je Spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 3 Zákona o predaji na diaľku, nasledujúce informácie nasledovne:

 • www stránky Poskytovateľa obsahujú údaje o totožnosti Poskytovateľa vrátane všetkých kontaktných údajov (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, a pod.), a tieto údaje sú uvedené aj v bode 20.6 týchto Podmienok.

 • www stránky Poskytovateľa obsahujú zoznam Služieb a hlavné charakteristiky Služieb, ktoré Poskytovateľ ponúka.

 • www stránky Poskytovateľa obsahujú údaje o adrese, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, tieto je možné uplatniť aj na adrese v zmysle bodu 20.6 týchto Podmienok.

 • Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového a telefónneho pripojenia podľa podmienok vášho operátora), tieto náklady znáša Objednávateľ. Poskytovateľ neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

 • V závislosti od konkrétnej Služby a v súlade s príslušnými Zmluvnými dokumentmi môže Poskytovateľ požadovať zaplatenie Ceny pred začatím poskytovania Služby Objednávateľovi.

 • Ceny Služieb Poskytovateľa sú uvedené na www stránkach Poskytovateľa, prípadne v Cenníku, bez DPH, ako aj vrátane DPH a všetkých poplatkov (vrátane všetkých nákladov a poplatkov za doručenie) stanovených zákonom. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Služby vrátane DPH a vrátane všetkých poplatkov stanovených na www stránkach Poskytovateľa, prípadne v Cenníku alebo stanovených zákonom.

 • Ceny Služieb vrátane daní a doba ich trvania vychádzajú z aktuálnej ponuky Poskytovateľa, aktuálne platného Cenníka a z týchto Podmienok.

 • Spôsob úhrady ceny Služby a súvisiacich nákladov je uvedený v článku 7 týchto Podmienok, dodanie služby je upravené najmä v bode 4.14, 7.11 a 7.12 týchto Podmienok, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.

 • V prípade, že Objednávateľ je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote štrnástich dní od uzavretia Zmluvy, pričom toto odstúpenie musí byť zaslané alebo doručené na adresu miesta podnikania Poskytovateľa alebo na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v bode 20.6 Obchodných podmienok; Objednávateľ musí oznámiť odstúpenie najneskôr v posledný deň uvedenej 14-dňovej lehoty. Objednávateľ - Spotrebiteľ môže oznámiť úmysel odstúpiť od Zmluvy aj prostredníctvom autorizovanej žiadosti v jeho Užívateľskom rozhraní. V odstúpení od Zmluvy Objednávateľ uvedie, že odstupuje od Zmluvy, ako aj dátum uzavretia Zmluvy, číslo Objednávky, názov Služby, od ktorej sa odstupuje, ak má Objednávateľ v úmysle odstúpiť len od časti Zmluvy, a číslo účtu na vrátenie peňazí.

 • V závislosti od využívanej Služby môže byť uzatvorená Zmluva alebo príslušný daňový doklad uložený v elektronickom archíve Poskytovateľa, pričom registrovaní Užívatelia Poskytovateľa majú prístup k týmto údajom týkajúcim sa ich osoby vo svojom Užívateľskom rozhraní.

 • Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom alebo anglickom jazyku.

 • Obsah Zmluvy, ako aj údaje zadané počas zadávania údajov sú k dispozícii v Užívateľskom rozhraní zákazníka. Chyby vzniknuté pri zadávaní údajov pred odoslaním Objednávky je možné opraviť v rekapitulácii Objednávky, ktorá sa zákazníkovi zobrazí pred konečným potvrdením Objednávky; pozri ustanovenia bodu 4.7 týchto Obchodných podmienok.

 • Objednávateľ - Spotrebiteľ zo zákona nemôže odstúpiť od Zmluvy
 1. a) na dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle Poskytovateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
 2. b) pri dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (napríklad úprava zdrojového kódu aplikácie),
 3. c) dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 4. d) na vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Poskytovateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Poskytovateľa u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 5. e) pri dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý Objednávateľ z obalu vyňal a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť,
 6. f) pri doručení zvukového záznamu obrazového záznamu alebo zvukovoobrazového záznamu alebo počítačového programu, ak došlo k porušeniu ich pôvodného obalu,
 7. g) doručovanie novín, periodík alebo časopisov,
 8. h) poskytnutí ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, prepravy tovaru, nájmu automobilov, poskytnutí stravovacích služieb alebo poskytnutí služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 9. i) o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Objednávateľa - Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a poskytovateľ pred uzavretím Zmluvy informoval Objednávateľa - Spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od Zmluvy,

 10. j) o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
 11. k) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 12. l) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Poskytovateľ nemôže ovplyvniť.
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy znáša Objednávateľ - Spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a v prípade Zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým spôsobom poštovej prepravy.

 • V prípade odstúpenia od Zmluvy, ktorej plnenie sa už začalo, je Objednávateľ - Spotrebiteľ povinný zaplatiť pomernú časť ceny za Služby v súlade s bodom 8.6.2 týchto Podmienok a bodom 10.3.1 týchto Podmienok.

 • Najkratšie obdobie, na ktoré je možné objednať Služby, je obdobie uvedené v príslušných Produktových podmienkach týkajúcich sa Služby, inak obdobie, na ktoré je umožnený výber v procese vypĺňania Objednávky.

 • Objednávateľ – Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy z nasledujúcich dôvodov:

o podľa bodu 10.1.3. týchto Podmienok;

o podľa bodu 8.6. týchto Podmienok.

 • Zmluva sa uzatvára na obdobie stanovené v bode 8.1. a 8.2. týchto podmienok.

Práva z vadného plnenia pre Objednávateľa– Spotrebiteľa sú nasledujúce:

10. 1. 2. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi - Spotrebiteľovi za vady dodaných Služieb, spočívajúce najmä v tom, že Služba nebola dodaná v objednanom obsahu alebo rozsahu.

10. 1. 3. Objednávateľ – Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady Služieb bez zbytočného odkladu u Poskytovateľa podľa bodu 10.1.7. týchto Podmienok a má právo požadovať:

10.1.3.1. Ak ide o odstrániteľnú vadu, môže sa domáhať aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je v takom prípade povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ – Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Služby, alebo ak sa vada týka len časti Služby tak výmenu tejto časti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Služby alebo závažnosť Služby. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú Službu za Službu bezvadnú, ak to Objednávateľovi – Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

10.1.3.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne užívať ako Služba bez vady, má Objednávateľ - Spotrebiteľ právo na výmenu Služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi - Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ - Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Službu riadne užívať.

10.1.3.3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ – Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

10.1.3.4. Ak je vadné plnenie podstatným porušením Zmluvy, Objednávateľ - Spotrebiteľ má právo požadovať:

 • odstrániť vadu dodaním novej Služby bez vady alebo dodaním chýbajúcej Služby (to neplatí, ak vadnú Službu alebo predmet diela nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť alebo odovzdať Poskytovateľovi),

 • odstrániť vadu opravou Služby,

 • primeranú zľavu z ceny alebo

 • odstúpiť od Zmluvy.

10.1.3.5.Objednávateľ – Spotrebiteľ je povinný informovať Poskytovateľa o práve, ktoré si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Objednávateľ - Spotrebiteľ nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Poskytovateľa; to neplatí, ak Objednávateľ - Spotrebiteľ požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak Objednávateľ - Spotrebiteľ neuplatní svoje právo včas, má práva podľa bodu 10.1.4. týchto Podmienok.

10. 1. 4. Kým Objednávateľ - Spotrebiteľ neuplatní právo na zníženie ceny alebo neodstúpi od Zmluvy, môže Poskytovateľ dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže Poskytovateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou Služby alebo dodaním novej Služby (to neplatí, ak vadnú Službu alebo predmet diela nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť alebo odovzdať Poskytovateľovi); táto voľba nesmie spôsobiť Objednávateľovi - Spotrebiteľovi neprimerané náklady.

10. 1. 5. Ak Poskytovateľ neodstráni alebo odmietne odstrániť vadnú vec včas, môže Objednávateľ - Spotrebiteľ požadovať výmenu poskytnutej Služby za novú Službu alebo môže odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ - Spotrebiteľ nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Poskytovateľa.

10. 1. 6. Objednávateľ - Spotrebiteľ nemá právo z vadného plnenia, ak vadu spôsobil Objednávateľ - Spotrebiteľ.

10. 1. 7. Postup pri vytknutí vád – reklamácia

10.1.7.1. Spôsob reklamácie

 • Práva z vady sa uplatňujú u Poskytovateľa, a na kontaktných miestach Poskytovateľa uvedených v bode 20.6. týchto Podmienok, najmä popisom vady alebo spôsobu, akým sa vada prejavuje. Poskytovateľ po tom, čo Objednávateľ - Spotrebiteľ uplatní právo z vadného plnenia, Objednávateľa – Spotrebiteľa informuje o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné oznámiť Poskytovateľovi spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku a bez zbytočného odkladu po tom, čo Objednávateľ - Spotrebiteľ zistil vadné plnenie a podrobne ho popísať. Písomná sťažnosť musí obsahovať aspoň:

- meno a priezvisko a iné identifikačné údaje Objednávateľa – Spotrebiteľa,

- opis chyby alebo spôsobu, akým sa vada prejavuje,

- navrhovaný spôsob riešenia sťažnosti vrátane špecifikácie uplatneného nároku zo zodpovednosti za vady.

 • Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi - Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (najmä e-mail, telefón), je Poskytovateľ povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi - Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ - Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.1.7.2. Spôsob a lehoty pre vybavenie reklamácie

10.1.7.2.1. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Objednávateľa - Spotrebiteľa v lehote bez zbytočného odkladu, primeranej zložitosti a povahe reklamovanej vady, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.1.7.2.2. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Poskytovateľom.

10.1.7.2.3. Poskytovateľ môže po preskúmaní predložených dokumentov vybaviť reklamáciu nasledovným spôsobom:

 • uzná reklamáciu ako oprávnenú a vykoná nápravu
 • neuzná reklamáciu ako oprávnenú.

10.1.7.2.4. Kde je to technicky možné Poskytovateľ informuje Objednávateľa - Spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie zaslaním správy na Elektronickú adresu Objednávateľa.

10.2. Poučenie o následkoch odstúpenia od zmluvy v súlade s § 9 Zákona o zmluvách na diaľku

10. 2. 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

10.2.1.1. Ak Objednávateľ - Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi - Spotrebiteľovi všetky platby prijaté od Objednávateľa - Spotrebiteľa vrátane nákladov na doručenie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku spôsobu doručenia, ktorý si Objednávateľ - Spotrebiteľ zvolil a ktorý sa líši od najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaného Poskytovateľom). Poskytovateľ použije na vrátenie peňazí ten istý platobný prostriedok, ktorý Objednávateľ- Spotrebiteľ použil na uskutočnenie pôvodnej transakcie, pokiaľ Objednávateľ - Spotrebiteľ výslovne neurčil inak.

10.2.1.2. Keďže Poskytovateľ poskytuje Služby, nevznikajú mu žiadne náklady na vrátenie tovaru. Náklady spojené s odstúpením od Zmluvy (t. j. najmä poštovné atď.) znáša Objednávateľ.

10.2.1.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote v prípade, že Poskytovateľ začal poskytovať Služby na výslovný pokyn Objednávateľa, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie poplatku zaplateného registračnej autorite (vrátane súvisiacich administratívnych nákladov).

10.2.1.4. Ak Objednávateľ - Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a Poskytovateľ začal s plnením na základe výslovnej žiadosti Objednávateľa - Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Objednávateľ - Spotrebiteľ uhradí Poskytovateľovi pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy. Ak je dohodnutá cena neprimerane vysoká, Objednávateľ - Spotrebiteľ zaplatí Poskytovateľovi pomernú časť ceny zodpovedajúcu trhovej hodnote poskytnutého plnenia.

10.3. Vyhlásenie Objednávateľa - Spotrebiteľa

10. 3. 1. Objednávateľ - Spotrebiteľ výslovne žiada a súhlasí, aby Poskytovateľ začal poskytovať Služby podľa Zmluvy s Poskytovateľom pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, čím v prípade úplného dodania Služby príde o právo na odstúpenie od Zmluvy s čím Objednávateľ – Spotrebiteľ výslovne súhlasí a berie to na vedomie.

10. 3. 2. Objednávateľ - Spotrebiteľ súhlasí, že aby bol elektronický obsah dodaný Objednávateľovi - Spotrebiteľovi podľa Zmluvy inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, čím Objednávateľ - Spotrebiteľ stratí právo odstúpiť od Zmluvy, s čím výslovne súhlasí a berie to na vedomie.

10. 3. 3. V prípade rozporu medzi bodom 10. a ostatnými ustanoveniami týchto Obchodných podmienok sa pre Objednávateľa - Spotrebiteľa použijú ustanovenia tých Obchodných podmienok a zákonných ustanovení, ktoré sú pre Objednávateľa - Spotrebiteľa výhodnejšie a ktoré slúžia v jeho prospech.

11. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUK

11.1. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používa systém Poskytovateľa na vlastné riziko. Hoci Poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie aktuálnosti, platnosti a úplnosti informácií na www stránkach Poskytovateľa, vylučuje všetky záruky, podmienky alebo vyhlásenia akéhokoľvek druhu v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a nezaručuje presnosť ani úplnosť www stránok Poskytovateľa ani žiadnych informácií alebo obsahu, ani to, že je bez chýb alebo vírusov.

11.2. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za úroveň kvality poskytovaných Služieb ovplyvnenú povahou použitých technológií.

11.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené poruchou alebo nedostupnosťou systému DNS Poskytovateľa, ktoré neboli spôsobené Poskytovateľom. /p>

11.4. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za poruchy alebo výpadky systému, ktoré vznikli nezávisle od vôle Poskytovateľa a bránia mu v splnení jeho záväzku voči Objednávateľovi, vrátane výpadkov spôsobených prerušením alebo chybným poskytovaním cloudových služieb tretích strán.

11.5. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu www stránky Poskytovateľa ani za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a používaním www stránok Poskytovateľa alebo systému Poskytovateľa, ako aj za škody vzniknuté v dôsledku jej alebo jeho čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti. Vzhľadom na povahu internetu Poskytovateľ nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybného fungovania www stránok Poskytovateľa alebo systému Poskytovateľa z dôvodu nemožnosti pripojenia k www stránkam alebo do systému Poskytovateľa alebo nemožnosti používania obsahu www stránok alebo systému Poskytovateľa.

11.6. Poskytovateľ nezodpovedá za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie alebo inak uvedené na www stránkach Poskytovateľa, ani nie je účastníkom právnych vzťahov, ktoré Objednávateľ uzavrel s tretími osobami. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu reklamy tretích strán uverejnenej na www stránkach Poskytovateľa.

11.7. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah webových stránok tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom www stránok Poskytovateľa, ani za povinnosti osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkúvajú služby na webových stránkach tretích strán. To isté platí pre webové stránky tretích strán, z ktorých je možné sa pripojiť na www stránky Poskytovateľa.

12. VYLÚČENIE Z PREVÁDZKY

12.1. bjednávateľ sa zaväzuje, že pri užívaní Služieb sa on a všetky ďalšie osoby, ktorým umožní užívať Služby, zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi a to najmä, ale nie výlučne:

12. 1. 1. Ponúkanie alebo šírenie obsahu, ako aj prevádzkovanie činností a služieb, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, európskym právom a platnými medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako ak je to aplikovateľné, aj akýmkoľvek iným platným právnym poriadkom.

12. 1. 2. Podporovanie potláčania základných práv a ľudských slobôd zaručených ústavou skupinám, jednotlivcom alebo národom.

12. 1. 3. Ponúkanie alebo šírenie pornografického materiálu v rozpore s právnymi predpismi.

12. 1. 4. Prevádzkovanie warez, gamez, crack serverov alebo obsahu s podobným zameraním.

12. 1. 5. Prevádzkovanie serverov na sťahovanie, chatovacích serverov, serverov ponúkajúcich nelegálne získaný softvér za účelom predaja a poskytovanie takéhoto nelegálneho softvéru tretím stranám.

12. 1. 6. Prevádzka aplikácií zameraných na odosielanie nevyžiadanej pošty.

12. 1. 7. Porušenie autorských práv a iných práv tretích strán vrátane iných práv duševného vlastníctva.

12. 1. 8.Používanie a šírenie nástrojov, ktoré ohrozujú bezpečnosť siete internet.

12. 1. 9. Preťaženie serverov Poskytovateľa nadmerne zaťažujúcimi skriptami alebo aplikáciami alebo inak brániť funkciám servera, alebo prevádzkovať skripty alebo aplikácie, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť Poskytovateľa alebo tretiu stranu.

12. 1. 10. Používanie iných ako Poskytovateľom pridelených alebo odsúhlasených prostriedkov.

12.2. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Služby Objednávateľom, ktorí konajú tak, že ponúkajú obsah, zdieľajú obsah nebo sťahujú obsah:

12. 2. 1. ktorý je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo platnými medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj, ak je to aplikovateľné, s akýmikoľvek iným právnym poriadkom;

12. 2. 2. ktoré porušujú práva duševného vlastníctva;

12. 2. 3. ktorým dochádza k nelegálnemu získavaniu alebo šíreniu softvéru (a iných počítačových programov) za účelom distribúcie (či už za odplatu alebo bez nej) takéhoto nelegálne získaného alebo šíreného softvéru tretím stranám (napr. warez, crack a podobné zameranie);

12. 2. 4. ktoré možno označiť ako spam, ktoré sa používajú na rozosielanie spamu, ktoré odkazujú na spam, pričom je z prevádzky vylúčené aj prevádzkovanie služieb Objednávateľom, ktorý je spájaný a publikovaný v súvislosti s pojmom spam;

12. 2. 5. ktoré obsahujú nedovolené aplikácie a skripty, alebo ktoré preťažujú databázové systémy alebo spôsobujú poruchy serverov;

12. 2. 6. ktoré preťažuje infraštruktúru a prípojné linky alebo hardvér Poskytovateľa, prípadne iných osôb;

12. 2. 7. ktoré ohrozujú súkromie alebo bezpečnosť počítačových systémov iných používateľov internetu alebo ohrozujú súkromie alebo bezpečnosť akýchkoľvek používateľov internetu (napríklad prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel, atď.);

12. 2. 8. ktoré možno označiť ako hudobné, zvukové, obrazové, filmové alebo iné podobné súbory, ku ktorým Objednávateľ nemá povolenie alebo autorské či iné práva na šírenie alebo rozširovanie;

12. 2. 9. ktoré obsahujú akékoľvek informácie poškodzujúce dobré meno Poskytovateľa a/alebo jeho pracovníkov;

12. 2. 10. ktoré sú majetkom Poskytovateľa a sú šírené Objednávateľom bez písomného súhlasu Poskytovateľa;

12. 2. 11. ktorý je súčasťou Služby poskytovanej Objednávateľovi a Objednávateľ nemá písomný súhlas Poskytovateľa na poskytovanie Služby alebo jej časti tretím osobám;

12. 2. 12. ktoré môžu vzbudzovať dojem, že Objednávateľ koná za Poskytovateľa, hoci nie je jeho oprávneným zástupcom alebo spolupracovníkom;

12. 2. 13. ktoré priamo alebo nepriamo porušujú akékoľvek práva tretích strán;

12. 2. 14. ktorý je v rozpore s dobrými mravmi; a ďalej čokoľvek, čo by mohlo čo i len čiastočne spadať do vyššie uvedených kategórií, pričom rozhodnutie o porušení tohto odseku zo strany Objednávateľa je výlučne na rozhodnutí Poskytovateľa.

12.3. Objednávateľ sa zaväzuje chrániť Poskytovateľa a jeho zákazníkov a tretie strany pred akoukoľvek škodou, ujmou a výdavkami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku jeho konania pri poskytovaní Služieb podľa týchto Podmienok, Zmluvy, ktoré je v rozpore s Podmienkami, so Zmluvou alebo zákonom, nahradiť im všetku takúto ujmu, škodu, alebo náklady, ktoré im vzniknú. Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä, nie však výlučne, aj na prípady uvedené v bodoch 12.1. a 12.2., najmä však na umiestnenie nevhodných alebo zakázaných skriptov, ktoré preťažujú a spomaľujú servery Poskytovateľa, hostovanie stránok s nepovoleným obsahom, preťažovanie pripojenia (napríklad nelegálnym sťahovaním hudby a filmov atď. ), spam a iné činnosti, ktoré sú v rozpore so Zmluvou, všeobecne uznávanými pravidlami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, a všeobecne uznávanými spôsobmi používania Služby objednanej Objednávateľom a týmito Podmienkami vzťahujúcimi sa na Službu. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v záujme ochrany prevádzky poskytovaných Služieb môže Poskytovateľ v rámci svojej prevádzkovej politiky upraviť nastavenia poskytovaných Služieb tak, aby v maximálnej možnej miere zabránil ich možnému zneužitiu.

12.4. Ak Poskytovateľ zistí porušenie zákazov zo strany Objednávateľa alebo iné závadné konanie Objednávateľa, má Poskytovateľ právo okamžite a bez náhrady ukončiť poskytovanie Služieb Objednávateľovi, odstúpiť od Zmluvy a Poskytovateľ má tiež právo požadovať náhradu škody vo výške zodpovedajúcej rozsahu spôsobenej škody, ujmy a nákladov. Cena zaplatená Objednávateľom aj za obdobie, ktoré Objednávateľ po zrušení poskytovanej Služby nevyužil, sa Objednávateľovi nevracia a jej výška predstavuje jednorazovú zmluvnú pokutu za porušenie povinností Objednávateľa, ktorá sa započíta voči nároku na vrátenie zaplatenej ceny. Dojednanie o zmluvnej pokute nemá vplyv na právo na náhradu škody, nákladov a ujmy v plnej výške, ani nespôsobuje zánik povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou.

12.5. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ používa softvér, ktorý automaticky opravuje a prípadne odstraňuje zraniteľnosti, škodlivý softvér a vírusy v súboroch vo webovom priestore Objednávateľa. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody spôsobené takýmto softvérom, vzniknuté napríklad prerušením poskytovania Služby, spomalením internetovej stránky alebo stratou údajov.

12.6. Objednávateľ ďalej berie na vedomie, že v prípade zistenia škodlivého obsahu podľa predchádzajúceho bodu Podmienok má Poskytovateľ právo zablokovať poskytovanie niektorých Služieb Objednávateľovi, kým Objednávateľ nevykoná nápravu; tým nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu za Služby v súlade so Zmluvou. Ak sa incidenty opakujú, Poskytovateľ môže trvale zablokovať príslušné Služby; v takom prípade má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy a všetkých ďalších zmlúv medzi Poskytovateľom a Zákazníkom týkajúcich sa poskytovania Služieb.

12.7.Poskytovateľ nie je povinný aktívne kontrolovať používanie Služieb Objednávateľom alebo nad nimi dohliadať, ani upozorňovať Objednávateľa na akékoľvek porušenie jeho povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, tejto Zmluvy alebo z právnych predpisov. Poskytovateľ nevykonáva a ani nie je oprávnený vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na činnosť Objednávateľa.

13. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

13.1. Poskytovateľ voči Objednávateľovi, ktorý nie je Spotrebiteľ zodpovedá za skutočne vzniknutú škodu spôsobenú porušením jeho povinností, pričom Poskytovateľ a takýto Objednávateľ sa dohodli na limitácii rozsahu náhrady škody v zmysle § 379 Obchodného zákonníka do sumy zodpovedajúcej maximálne mesačnému plneniu, ktoré Objednávateľ zaplatil Poskytovateľovi za poskytnuté Služby na základe Zmluvy, ktorej ustanovenie/ia bolo/i Poskytovateľom porušené. Poskytovateľ a Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľ uznávajú, že takto určená limitácia zodpovednosti za škodu je vzhľadom na poskytnuté Služby limitáciou primeranou, zohľadňuje súčet všetkých predvídateľných škôd, a ani neodporuje zásadám poctivého obchodného styku.

13.2. Ak z kogentných právnych predpisov nevyplýva niečo iné, Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vrátane ušlého zisku, ktoré vznikli alebo vzniknú v dôsledku vyššej moci, konania tretích strán, či vlastným konaním Objednávateľa, najmä však v dôsledku:

13. 2. 1. vzniku poruchy, nedoručenia alebo chybného či neúplného dodania objednanej Služby, najmä z technických alebo iných prevádzkových dôvodov (vrátane poruchy internetovej siete alebo oneskoreného doručenia dát alebo poškodenia dát počas prenosu, prekročenia kapacitného limitu a pod.), alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, v prípade vyhláseného núdzového alebo mimoriadneho stavu alebo z iných dôvodov všeobecného záujmu, ako aj v prípade, ak nastane prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Poskytovateľa a bráni Poskytovateľovi splniť jeho povinnosť poskytnúť Služby za pôvodne dohodnutých podmienok a v pôvodne dohodnutom čase a/alebo rozsahu;

13. 2. 2. dočasného prerušenia poskytovania Služieb Poskytovateľom z dôvodu poruchy, opravy alebo údržby www stránok a systému Poskytovateľa;

13. 2. 3.zavinenia zo strany Objednávateľa;

13. 2. 4. straty, krádeže alebo zneužitia prístupových údajov a hesiel Objednávateľa;

13. 2. 5. vecnej nepresnosti, nepravdivosti, neúplnosti alebo neaktuálnosti údajov a informácií poskytnutých Objednávateľom;

13. 2. 6. iných prípadov uvedených v týchto Podmienkach.

13.3. Uplatnenie práva na náhradu škody zo strany Objednávateľa vylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty v tej istej veci.

13.4. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Poskytovateľa o hrozbe vzniku škody a jej možnej výške. Porušením tejto povinnosti zaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody.

13.5. Ak Objednávateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo zákona, týchto Obchodných podmienok, Zmluvy alebo iných Zmluvných dokumentov a Zmluvné strany si pre tento prípad dohodli zmluvnú pokutu, nie je tým dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody v plnej výške.

14. OSOBITNÉ DOJEDNANIA K ŠÍRENIU NEZÁKONNEJ REKLAMY A REKLAMY, KTORÁ JE NEKALOU OBCHODNOU PRAKTIKOU

14.1. Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabránil šíreniu reklamy, ktorá je nezákonná alebo ktorá môže predstavovať nekalú obchodnú praktiku, najmä vo vzťahu k spotrebiteľom, vrátane obzvlášť zraniteľných spotrebiteľov (z dôvodu ich veku, duševnej alebo fyzickej slabosti alebo dôverčivosti).

14.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať Objednávateľa alebo okamžite ukončiť poskytovanie Služieb Objednávateľovi (a/alebo odstúpiť od Zmluvy), ak sa dozvie, že Objednávateľ v rámci poskytovaných Služieb ponúka alebo šíri obsah, ktorý je alebo môže byť v rozpore s právnymi predpismi zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15. OCHRANA INFORMACIÍ

15.1. Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si navzájom poskytli alebo poskytnú pri uzatváraní Zmluvy, a informácie, ktoré inak vzniknú pri plnení Zmluvy, zostanú dôverné.

15.2. Poskytovateľ a Objednávateľ sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli alebo dozvedia v súvislosti s poskytovaním Služieb, a ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo druhej Zmluvnej strane alebo iným osobám spôsobiť škodu.

15.3. Ochrana informácií sa nevzťahuje na prípady, keď má Poskytovateľ informačnú povinnosť stanovenú zákonom, alebo keď informácie požadujú štátne orgány alebo orgány verejnej správy, ktoré sú na to oprávnené zákonom, alebo keď sú informácie verejne dostupné.

15.4. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa týchto Obchodných podmienok ktoroukoľvek zo Zmluvných strán sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 400,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti.

15.5. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúceho bodu 15.4. týchto Obchodných podmienok nemá vplyv na právo na náhradu škody v plnej výške.

16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

16.1. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný pri registrácii a objednávke uviesť svoje osobné údaje správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

16.2. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle GDPR sa zaväzuje spracúvať osobné údaje podľa Zmluvy v súlade s pravidlami stanovenými v GDPR a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov a v súlade s informáciami uvedenými vo Vyhlásení Poskytovateľa o ochrane a spracúvaní osobných údajov.

16.3. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať len tie osobné údaje Objednávateľa, ktoré sú nevyhnutne potrebné v súvislosti s predmetom plnenia Zmluvy (vrátane archivácie Zmluvy a súvisiacich účtovných dokladov v súlade s platnými právnymi predpismi), plnením právnych povinností alebo na ochranu oprávnených záujmov Poskytovateľa.

16.4. V súvislosti so spracovaním osobných údajov Poskytovateľ vyhlasuje, že:

 • spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami GDPR

 • spracováva osobné údaje len na účel a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy, zákonných povinností alebo ochranu oprávnených záujmov Poskytovateľa

 • zabezpečil, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli viazané povinnosťou mlčanlivosti alebo podliehali zákonnej povinnosti mlčanlivosti

 • prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá spĺňa požiadavky článku 32 GDPR

 • v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré predstavuje riziko pre práva a slobody fyzických osôb, informovať dozorný orgán alebo dotknuté osoby

 • po ukončení Zmluvy vymaže všetky osobné údaje za predpokladu, že je to možné podľa právnych predpisov platných a účinných v čase ukončenia Zmluvy a že dôvod ochrany oprávnených záujmov Poskytovateľa už neexistuje.

16.5. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ môže Objednávateľovi zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov alebo služieb Poskytovateľa, ktoré sú podobné tým, ktoré si Objednávateľ u Poskytovateľa minimálne raz objednal alebo zakúpil. Na tento účel sa podľa platných právnych predpisov nevyžaduje súhlas Objednávateľa so spracovaním osobných údajov. Ak si Objednávateľ neželá, aby mu Poskytovateľ naďalej zasielal obchodné oznámenia, môže vzniesť námietku proti zasielaniu obchodných oznámení zo strany Poskytovateľa.

16.6. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené vo Vyhlásení Poskytovateľa o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto dokumentom a že bol informovaný o tom, že jeho aktuálna verzia je k dispozícii na www stránke Poskytovateľa.

17. OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNICTVA

17.1. Www stránky Poskytovateľa sú chránené autorským právom. Všetok obsah, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, patrí buď Poskytovateľovi, alebo tretej strane, ktorá Poskytovateľovi udelila súhlas na jeho zverejnenie. Obsah www stránok Poskytovateľa sa môže používať len na osobné použitie a nekomerčné účely. Pokiaľ nie je na www stránkach Poskytovateľa priamo povolené zdieľanie alebo iné spracovanie uverejneného materiálu, je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, prenášať, reprodukovať, nahrávať, sťahovať alebo inak používať text, grafiku alebo akýkoľvek iný obsah www stránok Poskytovateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

17.2. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia vyššie uvedeného ustanovenia sa môže dopustiť porušenia práv duševného vlastníctva. V dôsledku toho môže mať Poskytovateľ alebo poškodená strana nárok na náhradu škody v plnej výške od Objednávateľa alebo inej osoby, ktorá priamo alebo nepriamo porušuje právo duševného vlastníctva.

18. SÚBORY COOKIE a GOOGLE ANALYTICS

18.1. Www stránky Poskytovateľa používa súbory cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie sú k dispozícii po kliknutí na informačnú lištu dostupnú z domovskej stránky Poskytovateľa.

19. DORUČOVANIE

19.1. Objednávateľovi je možné doručovať na jeho Elektronickú adresu.

19.2. Fakturačné doklady vystavené a používané vo forme elektronickej fakturácie musia spĺňať všetky právne požiadavky.

19.3. Odoslaním Objednávky Objednávateľ súhlasí so zasielaním účtovných dokladov elektronicky na Elektronickú adresu Objednávateľa.

19.4. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak požaduje zasielanie všetkých dokumentov vrátane korešpondencie v listinnej podobe, môže Poskytovateľ požadovať od Objednávateľa úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s touto formou komunikácie, pričom v takom prípade sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť náklady vyčíslené Poskytovateľom.

19.5. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetka korešpondencia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom bude prebiehať elektronicky, pričom kontaktom Poskytovateľa bude e-mailová adresa uvedená v bode 20.6.; komunikácia prostredníctvom týchto kontaktov bude mať rovnakú právnu váhu ako korešpondencia zasielaná v klasickej (papierovej) forme držiteľom poštovej licencie.

20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20.1. Poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť akúkoľvek časť týchto Obchodných podmienok alebo Produktových podmienok v primeranom rozsahu, a to s platnosťou a účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomného oznámenia Objednávateľovi o zmene Obchodných podmienok najneskôr 15 dní pred dňom účinnosti zmeny (písomným oznámením sa rozumie aj oznámenie v elektronickej podobe uložené v Užívateľskom rozhraní Objednávateľa alebo zaslané na elektronickú adresu Objednávateľa); v prípade, že Objednávateľ s príslušnou zmenou nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi najneskôr v deň predchádzajúci dňu účinnosti zmeny. Ak Objednávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, Podmienky a/alebo Produktové podmienky sa stávajú pre Objednávateľa záväznými odo dňa účinnosti zmeny.

20.2. Ak vzťah založený Zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi slovenským právom, s výnimkou ustanovení kolíznych noriem. Tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

20.3. Ak má niektorá Služba označenie "neobmedzená", na výklad tohto pojmu sa vzťahujú tieto pravidlá:

20. 3. 1. Neobmedzeným mesačným prenosom dát sa rozumie prenos dát medzi doménou Objednávateľa a sieťou Internet v množstve, ktoré výrazne nepresahuje bežné využívanie Služby ostatnými zákazníkmi Poskytovateľa a zároveň takýto prenos dát nemá negatívny vplyv na stabilitu služieb Poskytovateľa;

20. 3. 2. Neobmedzený webhosting - diskový priestor na zdieľanom webhostingu má vždy definovanú veľkosť (podľa bežných požiadaviek zákazníkov Poskytovateľa). Poskytovateľ môže na žiadosť Objednávateľa bezplatne zväčšiť diskový priestor vyhradený pre konkrétnu doménu. Poskytovateľ môže odmietnuť zväčšenie diskového priestoru alebo ho môže zväčšiť podľa vlastného uváženia, aby zachoval stabilitu služieb poskytovaných všetkým zákazníkom.

20. 3. 3. Neobmedzený počet domén - počet domén zodpovedajúci obvyklému využívaniu zdieľaných webhostingových služieb zákazníkmi Poskytovateľa. Na žiadosť Objednávateľa môže Poskytovateľ tento limit zvýšiť, aby sa zachovala stabilita služieb poskytovaných všetkým zákazníkom.

20.4. Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy, týchto Obchodných podmienok, Cenníka alebo iných súvisiacich zmluvných dokumentov budú rozhodovať výlučne slovenské súdy a príslušným súdom na riešenie sporov bude súd v mieste sídla Poskytovateľa, ak to právne predpisy dovoľujú.

20.5. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

20.6. Kontaktné údaje Poskytovateľa: adresa pre doručovanie Webglobe, a.s., so sídlom: Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, identifikačné číslo: 52 486 567, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6989/B, e-mailová adresa helpdesk@webglobe.sk, telefón 02 – 581 010 62.

20.7. Objednávateľ, ktorý si objedná Služby prostredníctvom prezentácie Poskytovateľa alebo iným pre Poskytovateľa prijateľným spôsobom, potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, Cenníkom a súvisiacou Zmluvnou dokumentáciou v plnom rozsahu. V prípade Objednávateľa - Spotrebiteľa budú tieto dokumenty k dispozícii v mieste prezentácie alebo inom mieste, kde došlo k uzatvoreniu Zmluvy a budú Objednávateľovi – Spotrebiteľovi vhodnou formou poskytnuté.

20.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.1.2024 a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky Obchodné podmienky vydané Poskytovateľom do tohto dátumu.